Functions of no da

Expressions observed in the Chinese translations

Providing further information

Shi … de, shi, … de yinwei jiu, bian, caiø

Providing new information with appealing tone

ø

!

a, ya, la, na zhen…